Blog

12 Febreiro, 2021

Aseguradora indemniza a negocio de restauración pola paralización da súa actividade durante el estado de alarma

Nestes últimos días, dictouse a  Sentenza 59/2021 dea Audiencia Provincial de Xerona na que se recoñece o dereito dun negocio a percibi-la indemnización de 6000€ pola paralización da súa actividade por mor do estado de alarma.

A parte actora, contratara en febreiro de 2020 unha póliza coa entidade aseguradora demandada relativa a un local de negocio destinado a pizzería.

Entre as coberturas de dano, figuraba o apartado “pérdida de beneficios/paralización da acitivdade”, onde se contemplaba unha indemnización diaria de 200 euros por un periodo máximo de 30 días e sen franquicia.

O afectado interpuso demanda frente a aseguradora reclamando 6000 euros polo concepto anterior. O Xulgado de Primerira Instancia desestimou as súas pretensións por entender que estaba excluido do contrato de seguro.

Contra a anterior resolución, a parte demandante interpuxo recurso de apelación ante a Audiencia Provincial de Xerona

Contra dicho fallo, la parte demandante interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Girona queen estimou totalmente  a súa  pretensión ó considerar que non estaba excluida expresamente a situación de pandemia, quedando cuberto pola póliza.

¿Tienes alguna duda? ¿Te ayudamos a reclamar a tu aseguradora?

Contáctanos