Derecho Urbanístico e Inmobiliario

 • Asesoramento continuado en materia de urbanismo
 • Plan urbanístico
 • Expropiación forzosa
 • Proxectos de reparcelación e compensación
 • Xuntas de compensación
 • Procedementos administrativos
 • Recursos xudiciais
 • Obtención de licencias e autorizacións urbanísticas
 • Asesoramento en compraventas e arrendamentos
 • Propiedade horizontal
 • Asesoramento a comunidades de Propietarios
  • Accións relacionadas coa alteración de elementos comunes
  • Impugnación de actas
  • Reclamación de importes impagados
  • Responsabilidade civil