Derecho Urbanístico e Inmobiliario

  • Asesoramento continuado en materia de urbanismo
  • Plan urbanístico
  • Expropiación forzosa
  • Proxectos de reparcelación e compensación
  • Xuntas de compensación
  • Procedementos administrativos
  • Recursos xudiciais
  • Obtención de licencias e autorizacións urbanísticas
  • Asesoramento en compraventas e arrendamentos
  • Propiedade horizontal
  • Asesoramento a comunidades de Propietarios
    • Accións relacionadas coa alteración de elementos comunes
    • Impugnación de actas
    • Reclamación de importes impagados
    • Responsabilidade civil