Fiscal

erte y deducción por maternidad
3 Xuño, 2020

¿Son compatibles la deducción por maternidad y ERTE?

En las últimas semanas, nuestros clientes nos han trasladado sus dudas sobre esta cuestión que ha sido recientemente aclarada por la AEAT De acuerdo con  el art. 81 de la Ley de IRPF, pueden aplicar esta deducción las mujeres con hijos menores de tres años …

Read More
10 Xaneiro, 2019

O Concello de Ourense notifica liquidacións de plusvalía municipal improcedentes por prescripción

Nos últimos meses, o Concello de Ourense, ten notificado unha morea de liquidacións para esixi-la plusvalía municipal en supostos nos que xa tiña prescrito o dereito da Administración para liquidar. Estas liquidacións son totalmente improcedentes.   Si recibiches algunha destas liquidacións, consulta con nós e …

Read More
5 Marzo, 2018

O Tribunal Superior de Xustiza de Navarra abre a vía para a anulación de tódalas liquidacións de plusvalía municipal

O pasado 6 de febreiro, o Tribunal Superior de Xusticia de Navarra (en adiante TSXN),  anulou a liquidación de plusvalía municipal nun suposto no que non existía perda patrimonial. O TSJN considera que sas “liquidación impugnadas quedaron orfas de amparo legal”. O Tribunal considera ademáis, á ...
Read More
30 Xuño, 2017

Novo Suministro Inmediato de Información

Suministro Inmediato Información Este sistema  é unha das principais novidades introducidas polo Real Decreto 596/2016, de 2 de dicembro, para a modernización, mellora e impulso do uso de medios electrónicos  na xestión do IVA. ¿Qué é o novo SII? É un novo sistema de levanza ...
Read More
15 Xuño, 2017

¿Cómo tributan as cantidades percibidas pola devolución de cláusula solo no IRPF?

O Real Decreto-Lei 1/2017, de 20 de xaneiro de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas solo regula a tributación destas cantidades. Dacordo con esta disposición, as cantidades devoltas ós consumidores son consideradas un reintegro dun pago indebido. Polo tanto, non constitúen renda. Ademáis, os ...
Read More
1 Setembro, 2016

¿Vives de aluguer? ¡¡Ollo con Facenda!!

Transmisiones Patrimoniales Onerosas Alquiler de vivienda Nos últimos meses, esta pregunta tense convertido nunha dúbida recurrente dos nosos clientes.  Moitos deles,  foron obxeto de comprobacións de Facenda por iste motivo. Por elo,  decidimos adicar un post a esta cuestión. Todo inquilino dunha vivenda debe satisface-lo ...
Read More
6 Xullo, 2016

¿Pódese prorratea-lo IBI entre comprador e vendedor?

Prorrateo del IBI entre comprador y vendedor. Sentencia Tribunal Supremo 2016 O Tribunal Supremo,  na Sentenza 2886/2016  da sala do civil, de 15 de xuño estableceu como doctrina xurisprudencial que o artigo 63.2 do Texto Refundido da Lei de Bases de Facendas LocaIs débese interpretar de modo ...
Read More
17 Xuño, 2016

¿ Recibiches una subvención para a promoción do emprego autónomo e non sabes cómo incluíla na túa declaración da renda?

Tributación de la subvención para la promoción del empleo autónomo| Gómez & Alonso Abogados As subvencións percibidas para a promoción do emprego autónomo, son calificadas como rendementos de actividades económicas dacordo có disposto no artigo 27 Lei 35/2006 da Renda deas Persoas Físicas e integraránse na base ...
Read More
3 Xuño, 2016

Coworking e Renta 2015

Fiscalidad del coworking renta 2015| Gómez & Alonso Abogados Se realiza-lo teu traballo nun espazo de coworking comentámosche a continuación cáles son as cuestións a ter en conta na túa declaración da renta. Como paso previo ó comezo da túa actividade, deberás presenta-lo Modelo 036 ...
Read More
25 Maio, 2016

Tributación das costas procesais

Tributación de las costas procesales| Gómez & Alonso Abogados Unha dúbida recorrente entre os nosos clientes refírese a cales son as consecuencias fiscais de gañar un xuizo con costas. Por iso, utilizamos un novo post para analizar tódolos aspectos desta cuestión. Ó gañar un procedemento ...
Read More
  • 1
  • 2