Blog

17 Xuño, 2016

¿ Recibiches una subvención para a promoción do emprego autónomo e non sabes cómo incluíla na túa declaración da renda?

Subvención empleo autónomo
Tributación de la subvención para la promoción del empleo autónomo| Gómez & Alonso Abogados

As subvencións percibidas para a promoción do emprego autónomo, son calificadas como rendementos de actividades económicas dacordo có disposto no artigo 27 Lei 35/2006 da Renda deas Persoas Físicas e integraránse na base impoñible xeral (artigo 45 LIRPF)

Estas axudas poden adoptar distintas modalidades e teñen diferentes aplicacións. A tributación da subvención recibida dependerá de que ésta teña a consideración de subvención corrente ou de capital.

  • Terán a consideración de subvencións correntes se son destinadas a compensar gastos
  • Por outra parte, se esas axudas se destinan a favorecer inversións en inmobilizado ou gastos de proxección plurianual trataranse como subvencións de capital.

Nalgúns casos, estas subvencións están vinculadas á inversión en inmobilizado fixo preciso para o desenrolo da actividade económica que o motiva.

Con carácter xeral, as subvencións destinadas a favorece-las inversións en inmobilizado ou gastos de proxección plurianual debense tratar como subvencións de capital e imputarse na medida en que se amorticen aquelas inversións ou gastos. Por outra parte, naqueles casos nos que o inmobilizado non sexa amortizable, a subvención imputaráse íntegramente no exercicio no que se produza a venda ou baixa no inventario do activo financiado con dita subvención.

Agora ben, tal e como sinala a Consulta da Dirección Xeral de Tributos V734/2015 nos casos nos que sexa preciso realizar unha inversión mínima en inmobilizado material como requisito previo á concesión da subvención:

“Dacordo có disposto na normativa que regula a subvención, aínda que entre os requisitos exixidos para a concesión da mesma se exixa acreditar unha inversión en inmobilizado fixo preciso para o desenrolo da actividade, a finalidade da mesma é o fomento da creación de emprego establecendo unha renda de inserción, é dicir, a de asegurar unhos ingresos durante o comezo da actividade e posta en marcha da iniciativa empresarial ou profesional, polo que estamos ante unha subvención corrente

Este mesmo criterio recóllese nas Consultas V1402/2012, V3083-11 e V0529-10.

Para determinar en qué periodo se debe imputa-la subvención, debemos estar ó disposto no artigo 14.1.b) da Lei 35/2006 do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas:

“Os rendementos de actividades económicas imputaranse conforme ó disposto na normativa reguladora do Imposto sobre Sociedades, sen perxuizo das especialidades que reglamentariamente se podan establecer”

Pola súa parte, o artigo 11.1 da Lei 27/2014 do Imposto sobre Sociedades, establece:

“Os ingresos e gastos derivados das transaccións ou feitos económicos imputaranse ó período impositivo no que se produzca o seo devengo, con arreglo á normativa contable, con independencia da  data do seu pago ou do seu cobro, respetando a debida correlación entre uns  e outros”

Así, dacordo có disposto nas consultas citadas:

  • Con carácter xeral: a subvención deberase imputar ó periodo en que se devenguen. Esta circunstancia producirase no período impositivo que comprenda a datada resolución concesionaria definitiva da mesma, é dicir, cando se reconoza en firme a concesión da subvención e se cuantifique a mesma.
  • Naqueles casos nos que o perceptor optara polo criterio de cobros e pagos, a subvención deberase imputar ó periodo impositivo no que se produza o correspondente cobro.

 

Solicita información sobre a declaración da renda, o dereito fiscal ou comprobacións de facenda que ofrecemos.

Se desexa obter máis información, póñase en contacto con nós a través do formulario web ou chamando ó teléfono 988 23 27 93 sen compromiso.

Tamén se pode por en contacto con nós enviando un correo electrónico a info@gomezalonsoabogados.com e os nosos abogados contestarán as súas dúbidas.