Blog

impuestos crowfunding
15 Setembro, 2020

Tributación do Crowfunding

O crowfunding ou micromecenazgo  é un sistema de financiamento de diversos proxectos grazas a aportación de múltiples individuos ou entidaddes É habitual que o aportante perciba algún tipo de contraprestación pero non sempre é así. TEndo en conta estas alernativas podémonos encontrar coas seguintes situacións:

 

  • O aportante non percibe contraprestación

Neste caso, a aportación recibida quedará gravada polo Imposto sobre Sucesións e Donacións.

  • O aportante percibe algún tipo de contraprestación  e o promotor do proxecto realiza actividades empresariais ou profesionais a título oneroso

Dirección Xeral de Tributos (Consulta Vinculante  D.G.T. V 0221 – 19 , de 01 de febreiro de 2019) aclarou que as entregas de bens e prestación de servicios realizadas polos promotores dos proxectos de mircomecenazgo estarían suxeitas a IVE.

A entrega realizada polo aportante constituiría a contraprestación dos bens percibidos na medida en que só podan disfrutar deses bens os que aportan determinadas cantidades.

Nestes casos, a persoa ou entidade financiada, como suxeito pasivo de IVE, debería repercuti-lo IVE ós aportantes ó tipo que corresponda para cada ben ou servicio entregado.

 

¿Tes algunha dúbida? ¡Consúlta con nós!

Puedes contactar con nós no teléfono 988 23 27 93 ou

enviando un correo electrónico a info@gomezalonsoabogados.com