Blog

19 Marzo, 2021

Rescate de plan de pensións en tempos de COVID e IRPF

A regulación dos supostos nos que o rescate se podería levar a cabo encóntrase na Disposición Adicional Séptima do Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, e no artigo 23 del Real Decreto-lei 15/2020, de 21 de abril

De acordo con estas disposicións, excepcionalmente, podíanse acoller a este rescate anticipado:

  • Persoas en situación de desemprego como consecuencia de un expediente de regulación de empleo (ERTE) derivado da situación de crise sanitaria do COVID-19.
  • Empresarios ou profesionáis titulares de establecementos que tiveses suspendida a apertura como consecuencia do establecido no art.  10 do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
  • Autónomos que tivesen cesado na actividades por mor da situación de crise sanitaria do COVID-19.

Así, os suxeitos anteriores únicamente podían facer efectivos os seus dereitos consolidados ata os seguintes límites:

  • Salarios deixados de percibir mentres continuase vixente o ERTE.
  • Ingresos netos estimados deixados de percibir mentres se manteña a suspensión de apertura ó público.
  • Ingresos netos estimados deixados de percibir mentres se mantivese a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19
  • Ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

En canto a tributación deste mencionado rescate, terá consideración de rendemento do traballo imputándose ó ano en que osn percibidos. Non obstante, debemos acudir ó disposto na  Consulta vinculante da Dirección Xeral de Tributos V2455-20 que indica cándo se poderá aplicar a reducción do 40%, con qué límites e en qué casos:

Disposición de dereitos consolidados nun plan de pensións en forma de capital.

A prestación percibida polo beneficiario terá consideración de rendemento do traballo. Poderase aplica-la reducción do 40% sobre aquel importe pola parte que corresponda ás aportacións realizadas ata o 31l de decembro de 2006 que se perciban no plazo indicado na disposición transitoria duodécima da Lei 35/2006.

Disposición de dereitos consolidados en forma de capital de distintos plans de pensións.

A Dirección Xeral de Tributos indica neste caso que con independencia do número de planes de pensións de que sexa titular un contribuínte, a reducción do 40% únicamente se poderá otorgar ás cantidades percibidas en forma de capital nun mismo periodo impositivo e pola parte que corresponda ás aportacións realizadas ata o 31 de decembro de 2006, sempre que ademáis, se perciban no plazo sinalado na disposición transitoria duodécima da Lei 35/2006.

Disposición de derechos consolidados en varios pagos de un mismo plan de pensiones

Só se podera aplica-la reducción do 40% sobre a cantidades que se cobre en forma de capital. O importe restante tributará na súa totalidade sen aplicar reducción.

Compatibilidade da aplicación da reducción do 49% na disposición de dereitos consolidados en planes de pensións en forma de capital coa posterior aplicación da reducción do 40% no caso de ulterior disposición en forma de capital del plan de pensiones por continxencia de jubilación, anticipo da mesma ou desemprego de larga duración.

Este centro directivo diferencia os seguintes supostos:

  • No caso de que se poda dispor dos dereitos consolidados en planes de pensións por encontrarse nalgún suposto regulado no Real Decreto-lei 11/2020 e simultáneamente se poidese percibi-la prestación de xubilación (ou anticiparse a percepción da prestación correspondente) , a efectos fiscais enténdese qu se percibe a prestación de xubilación.

Por tanto, de aplicar agora a reducción do 40%, porteriormente non podería aplica-la novamente por prestación de xubilación.

  • Se  o dispor agora dos dereitos consolidados non puidese percibi-la prestación por xubilación, ó ser a xubilación unha continxencia distinta desta disposición de dereitos consolidados regulada no Real Decreto 11/2020, se posteriormente percibise a prestación por xubilación de plans de pensións en forma de capital, resultaría aplicable a reducción do 40 por 100 nas condicións establecidas na disposición transitoria duodécima da Lei 35/2006.
  • No caso de poder dispor dos dereitos consolidados en plans de pensións por encontrarse nalgún dos supostos regulados no Real Decreto-lei 11/2020 e, simultaneamente se cumplisen os requisitos esixidos para o cobro dos dereitos consolidados polo suposto excepcional de liquidez pola situaciónd e desemprego de larga duración (suposto previsto no art. 8.8 do texto refunido da Lei de Plans e Fondos de Pensións) a efectos fiscais débese entender que os dereitos consolidados fanse efectivos polo suposto de desemprego de larga duración. Igual que no suposto anterior, sería de aplicación a reducción do 40%

¿Queres saber máis? Consúlta con nós

Chámanos e ocuparémosnos de presenta-lo teu Imposto da Renda das Persoas Físicas

Contacta con nós no  988 232793 ou envíanos un correo a info@gomezalonsoabogados.com