Blog

15 Novembro, 2016

Novo Regulamento da Lei do Solo de Galicia

No DOG de 9 de novembro de 2016, publicouse Decreto 143/2016 de 22 de septembro, que aproba o Regulamento da Lei 2/2016, de 19 de febreiro, do Solo de Galicia.

Con iste Regulamento, preténdese completa-lo marco legal ofrecido pola Lei 2/2016.   O obxectivo do mesmo é permiti-lo manexo unitario de todo  o corpo normativo, facilitando a interpretación e coherencia interna de tódala materia urbanística.

O mesmo pasará a incorporar íntegramente todas aquelas cuestións que ata agora se aplicaban supletoriamente e que estaban contidas nos en los regulamentos de planeamiento y gestión estatales. Además, unifica y sustituye los regulamentos que determinaban a xestión, planeamento e disciplina urbanística.

A estructura do regulamento resulta similar á da lei que desenrola, dividíndose en 7 títulos que se corresponden con cada un dos que compoñen a Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia.

Como novidades recollidas polo  Regulamento destacaremos ass seguintes:

  • Regulación dos órganos autonómicos con competencias urbanísticas

Defínense as competencias de cada unha das administracións involucradas no exercicio das funcións urbanísticas, así como dalgún dos seus órganos e de entidades a elas adscritas, como a Comisión Superior de Urbanismo, a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística e o Xurado de Expropiación de Galicia.

En relación á Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, incorpórase no Regulamento  a súa composición, organización e funcionamento, que ata agora se contiña no Decreto 119/1998, de 16 de abril, polo que se regulaba a súa composición e funcionamiento.

  • Regulación das distintas clases de solo contidas na Lei: urbano, núcleo rural, urbanizable e rústico 

Introduce certas matizacións en relación coas categorías de solo e co réxime xurídico aplicable.

Ademáis, concrétanse os requisitos para a concesión de autorización autonómica para determinados usos no solo rústico (as construcciónes destinadas a usos residenciais vinculados ás explotacións agropecuarias; e as construccións que alberguen actividades complementarias de primeira transformación de productos do sector primario)  e o procedemento para a  obtención de ditas autorizacións.

  • Instrumentos de ordeación urbanística

Defínense con claridade as denominadas dotacións urbanísticas, diferenciando entre aquelas que son de uso e titularidade privada e que poden ser previstas polo plan xeral na medida que as estime precisas, e aquelas de uso e titularidade pública que conformarán os sistemas xerais e locais de dotacións, e que deberán cumpli-las reservas mínimas de solo establecidas al efecto na Ley do solo de Galicia, e as condicións que se establecen neste regulamento.

Ademáis, establécense os métodos para que o planeamento xeral poda xustifica-la capacidade máxima residencial do plan, e os desenrolos residenciais propostos, dacordo co previsto na Lei do Solo e nas directrices de ordeación do territorio, basando  o seu cálculo nos factores determinantes e característicos de cada concello: crecemiento da población, número de vivendas existentes, ocupadas e vacías, tamaño medio do fogare da vivenda, e ourtros que o redactor do plan considere de interese para  a xustificación.

Débese prestar especial atención ás determinacións referidas ó Plan básico autonómico, de aplicación en concellos que non dispoñan de plan xeral de ordeación municipal, ós plans xerais de ordeación urbana e ós plans básicos municipais (redactados  no desenrolo do Plan Básico autonómico para concellos de menos de 5000 habitantes que non conten cun Plan Xeral de Ordeación.

  • Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia

Neste Rexistro deberanse inscribi-la totalidade de planeamentos aprobados definitivamente. Esta inscripción será determinante para a súa publicación e entrada en vigor.

  • Regulación de forma detallada de aspectos relacionados coa Xunta de Compensación

Entre outras cuestións regulase o seu funcionamento, o procedemiento de aplicación para a ocupación de parcelas dos propietarios non adheridos á Xunta, procedemiento para constitución de Xuntas e especialidades do proxecto de reparcelación.

  • Rexistro Municipal de Solares

Configúrase como un rexistro público de carácter administrativo cuios datos poderán ser accesibles por calquer cidadán sen que sexa preciso acredita-la condición de persoa interesada.

  • Regulación da institución de ruina dende dúass modalidades diferenciadas (económica e técnica) así como o establecemento de procedemiento para a declaración da mesma.

 

  • Concreción de actuacións urbanísticas suxetas a comunicación previa.

Neste novo Regulamento non só se recolle unha enumeración de ditas actuacións senon que tamén se regula o procedemiento a seguir para a realización de dita comunicación previa.

  • Novo cadro de infraccións e sancións.

Intégrase nas previsións da nova lei do Solo de Galicia sendo de aplicación  no que ó procedimiento sancionador se refire, as previsiones contidas na Lei 39/2015 de 1 de octubre del Procedemiento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Se desexa obter máis información póñase en   contacto con nós a través do formulario web,  chamando ó 988 23 27 93

ou enviando un correo electrónico a info@gomezalonsoabogados.com