Blog

30 Xuño, 2017

Novo Suministro Inmediato de Información

nuevo SII
Suministro Inmediato Información

Este sistema  é unha das principais novidades introducidas polo Real Decreto 596/2016, de 2 de dicembro, para a modernización, mellora e impulso do uso de medios electrónicos  na xestión do IVA.

¿Qué é o novo SII?

É un novo sistema de levanza de libros rexistro a través da Sede electrónica da AEAT  nun periodo máis breve de tempo.

¿A quién lle afecta?

A súa aplicación é obrigatoria para:

 • Suxetos pasivos inscritos no el Rexistro de Devolución Mensual do IVA
 • Empresas con facturación superior a 6.010.121,04€  no ano anterior
 • Grupos de IVA

Ademáis, poderano aplicar voluntariamente aqueles que presenten declaración censal optando polo periodo de declaración mensual.  Débese solicitar presentando o modelo 036  no de novembro anterior ó periodo  no que se aplique.

¿Dende cándo se debe aplicar?

Dende o de xullo de 2017 ( tamén se debe remitir a información relativa ó primeiro semestre de 2017).

¿Qué información se debe suministrar?

 • Libros rexistro de facturas emitidas
 • Libro rexistro de facturas recibidas
 • Libros rexistro de bens de inversión
 • Libros rexistro de determinadas operacións intracomunitarias

¿Cándo se envían os rexistros de facturación á AEAT?

 • Facturas expedidas

Con carácter xeral, 4 días

Se foi expedida polo destinarario ou un terceiro: 8 días

 • Facturas recibidas

Nun prazo de catro días naturais dende a data na que se produza o rexistro contable da factura e, en todo caso, antes do día 16 do mes seguinte ó periodo de liquidación no que se tiveran incluído as operacións correspondentes.

No caso de operacións de importación, os catro días naturas deben computarse den de que se produza o rexitro contable do documento no que conste a cuota liquidada polas aduanas e en todo caso antes do día 16 do mes seguinte ó final do periodo ó que se refira a declaración na que se incluiu.

 • Información sobre bens de inversión

Dentro do prazo de presentación do último periodo de liquidación do ano.

 • Operacións intracomunitarias

No prazo de catro días naturais, dende o momento de inicio da expedición ou transporte , ou no seu caso, dende o momento de recepción de bens ós que se refieren.

 

Se desexa obter máis información sobre algunha das nosas  áreas de especialización

  contacte con nós a través do noso formulario web,

chanmando ó  988 23 27 93 ou

enviando un correo electrónico a info@gomezalonsoabogados.com