Blog

3 Xuño, 2016

Coworking e Renta 2015

Coworking Renta 2015
Fiscalidad del coworking renta 2015| Gómez & Alonso Abogados

Se realiza-lo teu traballo nun espazo de coworking comentámosche a continuación cáles son as cuestións a ter en conta na túa declaración da renta.

Como paso previo ó comezo da túa actividade, deberás presenta-lo Modelo 036 o 037 para comunica-la alta no Censo de Empresarios, Profesionais e Retenedores. Como coworker, realizarás actividades empresariais ou profesionais ou satisfarás rendementos suxeitos a retención. Por este motivo, deberás presenta-la alta no modelo 036 ou 037 (modalidade simplificada). Estos  mismos modelos presentaranse para comunicar calquera modificación dos teus datos.  Neste modelo, deberás consigna-lo teu domicilio fiscal que se corresponderá coa  dirección do espazo de coworking.

¿Qué ventajas ten ser un coworker a efectos da túa declaración de la renta?

  • Consideración dos rendementos percibidos

Como coworker, os rendemientos que percibirás pola realización da túa actividade, terán a consideración de rendemientos de actividades económicas, xa que supón a ordeación por conta propia de factores productivos (art. 27 da Lei 35/2006 do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas). Estos rendementos integraránse na base impoñible xeral  art. 48 da Lei 35/2006 da Lei do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas.

  • Desgravación de gastos

Poderás deducir a mensualidade que satisfagas ó espazo de coworking. Este importe que  podes desgravar, incluirá normalmente outros servizos como teléfono fixo, internet, luz e outros servizos

También serán deducibles os gastos de desplazamiento dende o espazo de coworking para reunións con clientes (o que non incluiría gasolina correspondente a ese desplazamento pero a posibilidad de desgravarte estos gastos por desplazamento dependerá de cál sea a actividade económica que realices).

No caso de que realices cursos directamente relacionados coa túa actividade, tamén serán deducibles.

Ademáis, poderás deducir o importe del aluguer de salas do espazo de coworking.

Non esquezas, que tamén poderás deducir: publicidade, cotas de colexios profesionais, tributos fiscalmente deducibles, servizos de profesionais independentes (entre outros  honorarios de avogados, economistas, notarios, e comisión de axentes comerciais), gastos de publicidade e  gasto de teléfono móbil (sempre que únicamente sexa  empregado para o exercicio da túa actividade).

  • Requisitos para a deducibilidade de gastos

Así, como acabamos de expor, serán deducibles tódolos gastos relacionados coa túa  actividade  sempre que estén debidamente xustificados mediante as oportunas facturas. Ademáis, deberán estar rexistrados nos correspondentes libros de gastos e inversións.

¿ Necesitas asesoramento en materia do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, outros impostos ou comprobacións tributarias?

Se queres saber máis, contacta con nós a través do formulario web ou chamando ó teléfono 988 23 27 93 sen compromiso.