Blog

erte y deducción por maternidad
3 Xuño, 2020

¿Son compatibles a deducción por maternidade e o ERTE?

Nestas últmas semanas, recibimos moitas consultas relacionadas con este tema que ven de ser aclarado pola Axencia Estatal da Administración Tributaria.

Según o a  artigo 81 da Ley do IRPF, poden aplicar esta deducción as mulleres con fillos menos de tres anos con dereito a aplicar o mínimo de descendentes previsto no artigo 58 da mesma Lei, que realicen unha actividade por conta propia ou allea pola que estén dadas de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutualidade.

Hai que considerar que cando un traballador é incluido nun ERTE, pasa a estar en situación de desemprego total ( tal e como se establece no Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social). Deste modo,  deixaría de cumpli-los requisitos impostos pola Lei do IRPF.

Mentres a traballadora se encontre nesta situación (ERTE), non podería aplica-la deducción por maternidade.

 

¿Tes algunha dúbida? ¡Consúlta con nós!

 

Puedes contactar con nosostros en el 988 23 27 93 ou

enviando un correo electrónico a info@gomezalonsoabogados.com