Blog

15 Novembro, 2016

Novo Regulamento da Lei do Solo de Galicia

No DOG de 9 de novembro de 2016, publicouse Decreto 143/2016 de 22 de septembro, que aproba o Regulamento da Lei 2/2016, de 19 de febreiro, do Solo de Galicia. Con iste Regulamento, preténdese completa-lo marco legal ofrecido pola Lei 2/2016.   O obxectivo do mesmo ...
Read More
1 Setembro, 2016

¿Vives de aluguer? ¡¡Ollo con Facenda!!

Transmisiones Patrimoniales Onerosas Alquiler de vivienda Nos últimos meses, esta pregunta tense convertido nunha dúbida recurrente dos nosos clientes.  Moitos deles,  foron obxeto de comprobacións de Facenda por iste motivo. Por elo,  decidimos adicar un post a esta cuestión. Todo inquilino dunha vivenda debe satisface-lo ...
Read More
26 Agosto, 2016

Principais modificacións da Lei do Solo de Galicia

Modificaciones Ley del Suelo de Galicia 2016. O pasado 19 de marzo, entrou en vigor a Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galiza. Neste artigo, analizaremos as novidades introducidas pola mesma. Esta nova lei, mantén a clasificación tradicional do solo diferenciando entre solo ...
Read More
21 Xullo, 2016

Conclusións do Avogado Xeral da Unión Europea sobre a retroactividade da cláusula solo

Conclusiones Unión Europea sobre la retroactividad de la cláusula suelo O 13 de xullo de 2016 fixéronse públicas as conclusións do Avogado Xeral da Unión Europea sobre a limitación temporal dos efectos da declaración de nulidade da cláusula solo. Para  abordar esta cuestión, remitiremonos en ...
Read More
6 Xullo, 2016

¿Pódese prorratea-lo IBI entre comprador e vendedor?

Prorrateo del IBI entre comprador y vendedor. Sentencia Tribunal Supremo 2016 O Tribunal Supremo,  na Sentenza 2886/2016  da sala do civil, de 15 de xuño estableceu como doctrina xurisprudencial que o artigo 63.2 do Texto Refundido da Lei de Bases de Facendas LocaIs débese interpretar de modo ...
Read More
17 Xuño, 2016

¿ Recibiches una subvención para a promoción do emprego autónomo e non sabes cómo incluíla na túa declaración da renda?

Tributación de la subvención para la promoción del empleo autónomo| Gómez & Alonso Abogados As subvencións percibidas para a promoción do emprego autónomo, son calificadas como rendementos de actividades económicas dacordo có disposto no artigo 27 Lei 35/2006 da Renda deas Persoas Físicas e integraránse na base ...
Read More
6 Xuño, 2016

¿A miña aseguradora pode aumenta-la prima do meu seguro?

Puede mi aseguradora aumentar las primas del seguro?|Gómez & Alonso Abogados Dacordo co previsto no artigo 14 da Lei do Contrato de Seguro,la prima deste contrato é un elemento esencial do mesmo, xa que constitúe  a obriga principal do asegurado. A modificación da prima suporía ...
Read More
3 Xuño, 2016

Coworking e Renta 2015

Fiscalidad del coworking renta 2015| Gómez & Alonso Abogados Se realiza-lo teu traballo nun espazo de coworking comentámosche a continuación cáles son as cuestións a ter en conta na túa declaración da renta. Como paso previo ó comezo da túa actividade, deberás presenta-lo Modelo 036 ...
Read More
25 Maio, 2016

Tributación das costas procesais

Tributación de las costas procesales| Gómez & Alonso Abogados Unha dúbida recorrente entre os nosos clientes refírese a cales son as consecuencias fiscais de gañar un xuizo con costas. Por iso, utilizamos un novo post para analizar tódolos aspectos desta cuestión. Ó gañar un procedemento ...
Read More
24 Maio, 2016

Deducciones en la declaración de la Renta 2015 Galicia

Deducciones en la declaración de la Renta 2015 Galicia|Gómez & Alonso Abogados Los contribuyentes con residencia habitual en Galicia en 2015 podrán aplicar las deducciones que se señalan a continuación.  Aunque sí se ha producido alguna modificación,  no experimentan grandes cambios respecto de años anteriores. ...
Read More